Reisagentschap

Reizen verkopen is eigenlijk een beetje dromen en geluk verkopen. Of het nu of een verre of nabije bestemming gaat, met het oog op cultuur of gewoon op zon, het blijft een geweldige voldoening geven om uw klanten met goede raad te kunnen bijstaan en op die manier al een heel stuk bij te dragen aan het succes van hun reis. Het aantal online reservaties van reizen gaat stijgende lijn maar de reisagentschappen blijven toch een aantal troeven in de hand houden. 

Het eerste goede nieuws is dat de reissector het nog steeds goed doet. De onzekerheid van het Belgische klimaat, de toegankelijkheid van reizen naar het buitenland en de toenemende vrije tijd van de consument zorgt ervoor dat de Belgen nog steeds een belangrijk deel van hun budget aan reizen uitgeven. We tellen ongeveer 9 miljoen reizen per jaar vanuit België, waarvan 3 miljoen georganiseerde reizen zijn.

Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het aantal reisagentschappen in België afneemt. Er waren er in 2000 nog 2.167 in België, in 2012 waren er dat nog een beetje meer dan 1.800. Deze afname komt vooral op rekening van het Brussels Gewest (-40%), minder op die van het Vlaamse (-1%) of Waalse Gewest (-6,2%).

Er zijn hier verschillende verklaringen voor. Uiteraard is er het fenomeen van de online reservaties, goed voor maar liefst 58% van de reisreservaties in 2011. Daarnaast is er ook de meer strikte reglementering die de consument moet beschermen en de maatregelen die de reisagentschappen daardoor moeten nemen. We merken trouwens dat in Vlaanderen, waar er geen verplichting meer bestaat om een specifieke vergunning te bekomen sinds 2014, het aantal reisagentschappen goed stand houdt.

De vertegenwoordigers van de sector blijven nochtans optimistisch. Er zijn misschien minder reisagentschappen, maar ze hebben meer werk. In 1993 deden 12% van de Belgische reizigers een beroep op een reisagentschap, in 2010 was dat bijna 32%

Uiteraard blijft de kwaliteit van het advies en de kennis van het terrein de grote differentiator. Veel reizigers staan een beetje wantrouwig tegenover het online boeken van hun reis omdat ze uiteindelijk niet weten of de informatie die ze krijgen wel betrouwbaar is. Daarom vinden ze hun geluk bij reisagentschappen die in staat zijn om hun betrouwbare en nuttige informatie te geven bij de bestemmingen van hun keuze.

Uitbatingsvoorwaarden

De verkoop van een georganiseerde of pakketreis kent een strenge reglementering die de rechten en plichten van de organisator en de tussenpersoon bepaalt, evenals die van de reizigers zelf. Meer bepaald slaat de reglementering op:

 • de reisorganisatoren (touroperators) d.w.z. de professionele verkopers die pakketreizen organiseren (combinatie van minstens twee van de drie volgende diensten die een overnachting omvatten: transport en/of logies en/of toeristische dienst), door ze rechtstreeks of via een reisbemiddelaar te verkopen;
 • de reisbemiddelaars (reisbureaus) d.w.z. de professionele verkopers die zich ertoe verbinden een pakketreis of een afzonderlijke prestatie betreffende logies, vervoer of toeristische dienst te verlenen.

Verplichtingen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

1. De verplichting om over een vergunning te beschikken.
De toegang tot het beroep behoort tot de bevoegdheid van de gewesten. U mag geen verblijven of pakketreizen verkopen en/of organiseren zonder toelating (vergunning). Let wel dat verplichting in het Vlaamse Gewest is afgeschaft sinds 1 januari 2014. In Het Waalse en Brusselse gewest bestaat deze verplichting nog wel. Derhalve moet u zich in dat geval richting tot respectievelijk het Commissariat général au tourisme de la Région Wallonne, of het bevoegde Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Beroepsverzekering en kredietwaardigheid van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
Om pakketreizen en verblijven te verkopen, moet u tevens:

 • een verzekeringspolis afsluiten die de professionele BA dekt bij de verzekeringsmaatschappij van uw keuze;
 • een financiële garantie kunnen aantonen om bij insolvabiliteit uw contractuele verplichtingen verder na te komen. Deze garantie moet u desgevallend in staat stellen om:
  • de bedragen die de reiziger reeds betaald heeft terug te betalen;
  • de reiziger zonder bijkomende kosten te repatriëren.
De naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij moeten duidelijk vermeld worden op de bestelbon en/of de reisovereenkomst.

U vindt meer informatie hierover op de website van de FOD Economie.

Belangrijkste verplichtingen die ten aanzien van de reiziger moeten worden nagekomen

De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de pakketreis. Hij is dus aansprakelijk voor elke schade die de reiziger oploopt als gevolg van het feit dat hij zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, behalve indien de reiziger in gebreke is, in geval van een fout van een derde die vreemd is aan de contractuele prestaties of in geval van overmacht.

De reisbemiddelaar is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de prestaties die verband houden met zijn bemiddeling. U vindt ook meer informatie op de website van de FOD Economie over:

 • uw informatieverplichting;
 • het verbod om de prijs op minder dan 20 dagen vóór het vertrek te verhogen;
 • de regels rond de wijziging van één van de belangrijkste elementen van de reisovereenkomst;
 • de opzegging van de reisovereenkomst;
 • de verplichting om de goede uitvoering van de overeenkomst te garanderen.

Wanneer tijdens de uitvoering van de reis een geschil ontstaat, moet u in de maand na het einde van de reis bevestiging krijgen van de klachten. U en de reiziger beschikken dus over een periode van vier maanden om een bevredigende oplossing te vinden voor het probleem dat ontstaan is. Als deze termijn verstreken is, kan een procedure worden ingezet voor de Geschillencommissie Reizen indien u er lid van wordt. Zo niet zijn het de gewone rechtbanken die het geschil zullen beslechten. Uiteraard geeft u meer vertrouwen aan uw potentiële klanten indien u aangesloten bent bij de Geschillencommissie Reizen.

Daarnaast kunnen er altijd meer problemen en andere geschillen komen en daarom raden wij de Consumentenpolis van D.A.S.  aan.

Zie voorbeeld :

Vliegtuigcrash met echtgenoot aan boord!

Een koppel boekt een vakantie naar
Maleisië. Samen op ontdekkingsreis! Twee dagen voor vertrek voelt mevrouw van (55) zich echter niet goed. Ze voelt zich niet in staat om te vertrekken. Jammer, want ze keek er nochtans zo naar uit. Haar echtgenoot vertrekt alleen…Voorval Op een donderdagavond bekijkt zij het nieuws waar zij
verneemt dat de vlucht in Oekraïne is ‘gecrasht’. Het besef dringt door…Haar man zat op die vlucht! Hij is één van de 288 slachtoffers!
Een ellendige periode volgt… Mevrouw kampt met een depressie en met behulp van medicatie en steun van de familie tracht zij zich door die periode te sleuren. Ze kan niet meer werken omdat zij zich niet meer kan verplaatsen door het verkeer wegens angst.
Reactie vliegtuigmaatschappij Zes maanden na het voorval krijgt Mevrouw een schrijven van
de vliegtuigmaatschappij. Als nabestaande van de verongelukte passagier heeft zij recht op een schadevergoeding volgens de toepasselijke wet- of regelgeving. Mevrouw is niet thuis in deze materie en besluit juridisch advies in te winnen.

D.A.S.-Rechtsbijstand :

Dankzij haar D.A.S.-Consumentenpolis heeft deze Mevrouw gelukkig juridische bijstand.

De Verzekeringsmakelaar doet onmiddellijk aangifte van het schadegeval.
De dossierbeheerder bij D.A.S. schrijft Mevrouw aan. Normaal worden de onderhandelingen tot een minnelijke regeling door D.A.S.-juristen zelf gedaan. Maar gezien de specifieke materie en de impact van het schadegeval is D.A.S bereid om een advocaat aan te stellen. Mevrouw is vrij in haar keuze van een advocaat. Aangezien de meeste slachtoffers zich gegroepeerd hebben en vertegenwoordigd worden door hetzelfde Nederlandse advocatenbureau is D.A.S. bereid om de erelonen van de Nederlandse advocaat ten laste te nemen. Aangezien deze Mevrouw haar eigen advocaat al had aangesproken en deze al in onderhandeling was met de tegenpartij, werd uiteindelijk deze advocaat aangesteld.

D.A.S. nam de ereloonnota’s van deze advocaat ten laste (18.150 EUR).

Het resultaat?

Dankzij de onderhandelingen van de advocaat werd een dading met de vliegtuigmaatschappij en verzekeraars afgesloten. Mevrouw krijgt maar liefst een terechte schadevergoeding van 315.000 EUR (meteen uitbetaald).
Het verlies van een naaste is niet in geld om te zetten. Maar in een dergelijke dramatische situatie is een loodzware factuur voor een juridisch geschil bovenop alle ellende geen goed idee.
Gelukkig dat D.A.S. Rechtsbijstand de belangen van deze mevrouw ter harte genomen heeft en alle kosten betaalt!

Wij raden van Sluitreisverzekeringskorting.be de D.A.S. Consumenten polis aan.

Dit contract onderschrijven.KLIK HIER

Wat doet de verzekeraar Rechtsbijstand?

De juristen onderzoeken grondig uw dossier en geven advies.

De verzekeraar Rechtsbijstand zal efficiënt streven naar een oplossing en zal met de tegenpartij onderhandelen om een minnelijke regeling te krijgen. Meestal vindt de verzekeraar zelf een oplossing voor u, maar soms komt er een rechtbank aan te pas. Dan betaalt de rechtsbijstand de kosten.

Vermijd belangenconflicten!

D.A.S. heeft geen rechtstreekse banden met andere verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft D.A.S. een volledig zelfstandig en autonoom beheer. Deze autonomie en zelfstandigheid is een sterke troef.

Dit voordeel staat borg voor een objectieve en optimale verdediging van de belangen van de klant.

Zo beschermt D.A.S. de klant tegen belangenconflicten.

D.A.S. Rechtsbijstand :

 • Onafhankelijkheid: geen belangenconflicten dankzij een volledig autonoom beheer.
 • Absolute topkwaliteit: perfectie tot in de details.
 • Specialist in rechtsbijstand: gespecialiseerde en ervaren juristen.
 • Klantvriendelijkheid en dienstverlening: goede bereikbaarheid en communicatie staan centraal.
 • Regionale kantoren in België: Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.
 • Internationaal vertegenwoordigd in 19 landen: een sterke structuur met een grenzeloze service.
 • Pionier in rechtsbijstand: met D.A.S. heeft u altijd twee lengten voorsprong.
 • Geloofwaardigheid: een onderbouwde visie op lange termijn.
 • Uitstekende belangenverdediging bij schadegeval: rechtsbijstand aan de kant van de klant.

Klik Hier : Voor meer informatie over de particulieren rechtsbijstand verzekeringen van D.A.S.    Kies uw product, bereken uw premie en daarna kunt u deze D.AS. Rechtsbijstandsverzekering Direct Online Aanvragen.

Voor het afdekken van rechtsbijstand met betrekking tot een vakantie reis, raden wij u de Consumenten Polis van D.A.S. aan.

>Klik Hier voor het direct onderschrijven van een D.A.S. Consumentenpolis.

 

Hieronder kunt u de volgende reis- en reisbijstandsverzekering van Europ Assistance Direct Online Aanvragen :

KLIK HIER voor een Producten Overzicht Europ Assistance Reisverzekeringen.

 

>Jaarlijkse reisverzekering

Vertrek het hele jaar door met een gerust gemoed op vakantie

Een jaarlijkse reisverzekering die u het hele jaar door en 24u op 24 de beste bescherming biedt voor al uw reizen in het buitenland: verblijven, citytrips, reizen… Wij organiseren uw bijstand onmiddellijk en overal ter wereld. U kan uw reisverzekering aanvullen met pechverhelping, een reisannulatieverzekering en een bagageverzekering.

Voordelen

 • medische kosten in het buitenland
 • repatriëring van het slachtoffer en de medereizigers in geval van ziekte of ongeval
 • vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België

De jaarlijkse reisverzekeringen kan men indelen in de volgende producten:

 • Light
 • Smart
 • Sport
 • VIP
 • Light :

  Scherp geprijsde reisverzekering om het hele jaar door uw verblijven van maximum 14 dagen te beschermen

  Voornaamste garanties

  1. medische kosten in het buitenland tot 250 000 €
  2. repatriëring van het slachtoffer en zijn medereizigers in geval van ziekte of ongeval
  3. vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België
 • Smart :

  De optimale reisverzekering voor al uw reizen van het jaar

  Voornaamste garanties

  1. medische kosten in het Europa tot 750.000€ (Europe) en 1.250.000€ (Wereld)
  2. repatriëring van het slachtoffer en zijn medereizigers in geval van ziekte of ongeval
  3. vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België
  4. opzoekings- en reddingskosten tot 5.000€
  5. terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen
 • Sport :

  De meest uitgebreide reisverzekering voor uw sportvakantie

  Voornaamste garanties

  1. onbeperkte terugbetaling van de medische kosten in het buitenland
  2. repatriëring van het slachtoffer en zijn medereizigers in geval van ziekte of ongeval
  3. vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België
  4. opzoekings- en reddingskosten tot 15.000€
  5. terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen
  6. bagageverzekering inbegrepen
 • VIP:

  De meest volledige reisverzekering om in volle gemoedsrust van al uw reizen van het jaar te genieten

  Voornaamste garanties

  1. onbeperkte terugbetaling van de medische kosten in het buitenland
  2. repatriëring van het slachtoffer en zijn medereizigers in geval van ziekte of ongeval
  3. vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België
  4. opzoekings- en reddingskosten tot 5.000€
  5. terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen
  6. dekking van de materiële schade aan de huurwagen
  7. annulatieverzekering inbegrepen
  8. bagageverzekering inbegrepen

>Jaarlijkse Annulatieverzekering NoGo

De reisannulatieverzekering NoGo om zich in te dekken tegen alle onvoorziene omstandigheden

De annulatieverzekering die u een financiële bescherming biedt bij tal van onvoorziene omstandigheden die u beletten op reis te vertrekken. Of u nu voor de tijdelijke of jaarlijkse formule kiest, u betaalt steeds een aantrekkelijke forfaitaire prijs, met of zonder bagageverzekering.

Voordelen

 • alle reserveringswijzen zijn gedekt (reisbureau, rechtstreeks, via het internet)
 • forfaitaire, eenvoudige en aantrekkelijke prijs
 • uitstel van reis mogelijk

Eén enkele verzekering bij annulatie van uw reizen

Uw annulatieverzekering beschermt uw reisbudget het hele jaar door, voor korte of lange reizen, in het buitenland en in België ongeacht de manier waarop de reis geboekt werd.

Voornaamste garanties

 1. u geniet een dekking van 2 500 € per persoon en per reis
 2. wij nemen de wijzigingskosten van uw verblijfsdata voor onze rekening
 3. wij vergoeden de vakantiedagen waarvan u niet heeft kunnen genieten

>TIJDELIJKE REISVERZEKERING

Onze tijdelijke reisverzekeringsformules bieden een ideale bescherming (uitgebreide medische bijstand en reisbijstand) gedurende een verblijf in het buitenland, welke de reisbestemming ook, en tot van 1 tot 364 opeenvolgende dagen. Ze kan aangevuld worden met pechverhelping, een reisannulatieverzekering en een bagageverzekering.

De tijdelijke reisverzekeringen kan men indelen in de volgende producten :

 • Tijdelijk City – Trip
 • Tijdelijk (Europa)
 • Tijdelijk (Wereld)
 • Tijdelijk Skiverzekering ( Snow )
 • Tijdelijk Lang op Reis (Long Trip)
 • Tijdelijk City  – Trip :

  Het beste van de reisbijstand, de tijd van één enkele reis

  De tijdelijke reisbijstandsverzekering biedt u een optimale bescherming tijdens uw verblijf in het buitenland.

  Voornaamste garanties

  1. uw medische kosten in het buitenland tot 250 000 €
  2. de repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of ongeval en begeleidende medereizigers
  3. vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België
 • Tijdelijk:

  Het beste van de reisbijstand, de tijd van één enkele reis

  De tijdelijke reisbijstandsverzekering biedt u een optimale bescherming tijdens uw verblijf in het buitenland.

  Voornaamste garanties

  1. uw medische kosten in het buitenland tot 250 000 €
  2. de repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of ongeval en begeleidende medereizigers
  3. vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België
 • Tijdelijk Snow:

  De complete skiverzekering die u op en buiten de pistes beschermt

  Snow is een complete wintersportverzekering die u tijdens uw sneeuwvakantie op en buiten de pistes beschermt.

  Voornaamste garanties

  1. een volledige bescherming, 24 uur op 24, opsporings- en reddingskosten inbegrepen
  2. reisverlenging als u niet op de voorziene datum kunt terugkeren
  3. tussenkomst in uw medische kosten wanneer u al terug bent in België
 • Tijdelijk Long Trip:

  De tijdelijke reisverzekering voor een lang verblijf van meer dan 3 maanden

  Voornaamste garanties

  1. uw medische kosten in het buitenland tot 750 000 € (EU) et 1 250 000 € (Monde)
  2. de repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of ongeval en begeleidende medereizigers
  3. vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België

>Tijdelijke annulatieverzekering NoGo

Al onze reisannulatieverzekeringen bieden een perfecte bescherming tegen dezelfde risico’s bij onvoorziene gebeurtenissen die te wijten zijn aan gezondheidsproblemen of persoonlijke problemen, problemen gelinkt aan de woning of die reizen onmogelijk maken. Met het gamma NoGo Tijdelijke contracten bieden wij aangepaste formules voor elk type reis waarin de specifieke noden van de reis gedekt zijn. Zo betaalt de klant niet voor risico’s die de klant niet moet verzekeren. Elke reis is immers belangrijk is en uniek.

De tijdelijke annulatieverzekeringen kan men indelen in de volgende producten:

>NoGo Citytrip:

De annulatieverzekering NoGo Citytrip dekt de essentiële componenten van een citytrip of van een kort verblijf, en dit tegen een zeer concurrentiële prijs.

Voornaamste garanties

  1. Vergoeding van de logements- en vervoerkosten
  2. Reisannulatie of reiswijziging
  3. Plafond Small = 500€ per reis
  Plafond Medium = 750€ per reis
  Plafond Large = 1.250€ per reis

 • >NoGo Car Holiday:

  De ideale verzekering voor een reis met de wagen

  NoGo Car Holiday is specifiek ontworpen om autoreizen te dekken met een verblijf in een hotel of een vakantiehuis, en dit ongeacht de duur van het verblijf.

  Voornaamste garanties

   1. Terugbetaling van logementskosten en kosten voor vrijetijdsbesteding (sport, spektakels, stages, excursies, ..)
   2. Reisannulatie of reiswijziging
   3. Plafond Small = 750€ per reis
   Plafond Medium = 1.250€ per reis
   Plafond Large = 2.500€ per reis

Pechverhelping

Verplaats u het hele jaar door met een gerust gemoed

De jaarlijkse autobijstand als beste bescherming van al uw verplaatsingen. Kies de formule die u het best past: in België, in België met een vervangwagen, in België en in de buurlanden met een mobiliteitsoplossing en vervangwagen.

Voordelen

 • pechverhelping en sleepdienst in minder dan 45 minuten overal in België
 • tussenkomst in geval van ongeval, panne, lekke band, diefstal of vandalisme
 • bijstand aan de passagiers in geval van immobilisatie van het voertuig

De pechverhelping verzekeringen kan men indelen in de volgende producten:

 • Drive Belgium :

  Pechverhelping voor al uw dagelijkse verplaatsingen met de auto in België

  Gebruikt u dagelijks uw wagen in België? Om naar uw werk te gaan, om kinderen naar school te brengen, om te winkelen, om op uitstap te gaan, … In al die gevallen dekt Europ Assistance al uw verplaatsingen in België vanaf uw woonplaats.

  Voornaamste garanties

  1. pechverhelping vanaf uw woonplaats en overal in België
  2. wij komen tussen bij een lekke band, een defecte batterij, een lege tank of verkeerde brandstof, maar ook in geval van diefstal, vandalisme of een ongeval
  3. wij slepen uw wagen naar de garage van uw keuze indien hij niet binnen de twee uur kan hersteld worden
  4. wij brengen u veilig thuis
 • Drive Belgium Plus :

  Een pechbijstand voor al uw dagelijkse verplaatsingen in België, met een vervangwagen

  Kies Drive Belgium Plus om uw autobijstand in België te vervolledigen met een echte mobiliteitsoplossing en ga met volle gemoedsrust de baan op.

  Voornaamste garanties

  1. pechverhelping vanaf uw woonplaats en in heel België
  2. een vervangwagen gedurende maximum 5 dagen gedurende de immobilisatieduur van uw voertuig
  3. een gepersonaliseerde oplossing die aangepast is aan uw situatie
 • Drive Across :

  De ideale autobijstand voor uw verplaatsingen in België en in de buurlanden

  Rijdt u dagelijks rond in België en gaat u ook regelmatig naar onze buurlanden voor korte uitstapjes of citytrips? Kies dan de pechverhelping Drive Across, zodat u alle dienstverleningen van Drive Belgium Plus kunt genieten samen met een mobiliteitsoplossing en de verderzetting van uw reis in onze buurlanden!

  Voornaamste garanties

  1. pechverhelping en sleepdienst in België vanaf uw woonplaats evenals in de buurlanden
  2. een mobiliteitsoplossing in België en in onze buurlanden gedurende de duur van immobilisatie van uw voertuig (vervangwagen)
  3. een gepersonaliseerde en aangepaste mobiliteitsoplossing om uw reis verder te zetten, naar België terug te keren en er u te verplaatsen

Woningbijstand / House Assist

Bijstand aan de woning en aan de bewoners 24h/24

Een defecte verwarmingsketel, een verstopte leiding, een stroompanne, een gebroken venster, een verloren huissleutel, een wespennest, een kat die niet meer van een hoge dakgoot durft te komen, een diefstal in uw woning terwijl u op reis bent, … Met House Assist garandeert Europ Assistance u 24 uur op 24 noodhulp om de problemen aan uw woning op te lossen.

Voordelen

 • noodhulp 24u/24, 7d/7
 • wij nemen de herstellingskosten ten laste tot max. 400€
 • de bewoners worden indien nodig vervoerd en elders gelogeerd

Thuishulp

Bijstandsverlening gezondheid aan huis

Deze bijstand met dienstverleningen thuis draagt zorg voor uw naasten bij ziekte of ongeval. Een Care Manager zal instaan voor de organisatie van de onmisbare dienstverleningen voor de persoon met gezondheidsproblemen of in revalidatie evenals voor de andere bewoners.

Voordelen

 • een gepersonaliseerde tussenkomst na evaluatie van uw behoeften
 • thuislevering van maaltijden en medicijnen
 • organisatie en uitvoeren van huishoudelijk werk

De thuishulp verzekeringen kan men indelen in de volgende producten:

 • Tijdelijk Comfortlife
 • Jaarlijks Comfortlife
 • Tijdelijk Comfortlife:

  Bescherm uw naasten tijdens uw verblijven in het buitenland

  Met onze tijdelijke thuiszorg geniet u een bijstand op maat die zorg draagt voor uw naasten wanneer u zich in het buitenland bevindt of onbeschikbaar bent. Is één van uw naasten hulpbehoevend ten gevolge van een ongeval of een plotse ziekte? Wij regelen de huishoudelijke en administratieve taken en komen tussen in de kosten zodat uw naasten sereen en autonoom in hun gebruikelijke omgeving kunnen blijven wonen.

  Voornaamste garanties

  1. wij organiseren en komen tussen in de kosten van de huishoudelijke en administratieve taken gedurende 30 dagen
  2. wij zorgen voor een persoonlijke, ervaren en professionele hulp die zorg draagt voor uw naasten
  3. we zorgen voor heel wat gepersonaliseerde diensten (medicijnen, kapper, kinesist, medisch materiaal, enz.)
 • Jaarlijks Comfortlife:

  Thuiszorg die een onbezorgde revalidatie garandeert

  Kies voor thuiszorgdiensten en maak het uzelf en uw familie makkelijk. Wanneer u hulpbehoevend wordt ten gevolge van een ongeval of plotse ziekte in België of het buitenland, dan zorgt Comfortlife voor een oplossing op maat.

  Voornaamste garanties

  1. wij organiseren en regelen huishoudelijk en administratief werk
  2. wij zorgen voor persoonlijke, ervaren en professionele hulp
  3. we zorgen voor heel wat gepersonaliseerde diensten (medicijnen, kapper, kinesist, medisch materiaal, enz.)

Business en of Bijstand Bedrijven

De bijstand op maat voor bedrijven, ook geldig voor privéreizen

Onze businessproducten beantwoorden aan de specifieke behoeften van de ondernemingen, met een waaier aan formules die zowel bestemd zijn voor managers, zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s als voor grote bedrijven.

Voordelen

 • de onderneming kiest een formule in functie van het aantal reizen en de grootte van de onderneming
 • de onderneming kan haar medewerkers tijdelijk of permanent beschermen, naargelang het aantal reizen die ze ondernemen

De Business verzekeringen kan men indelen in de volgende producten:

 • Business Comfort:

  De flexibele en efficiënte bijstand voor kleine en grote ondernemingen

  Business Comfort is een bijstandsformule voor kleine en grote ondernemingen waarvan de activiteit veelvuldige verplaatsingen vereist. Ze verleent permanente bijstand voor alle professionele verplaatsingen.

  Voornaamste garanties

  1. een algemene reis- en medische bijstand voor alle medewerkers
  2. een wereldwijde bescherming
  3. oplossingen in geval van repatriëring
 • Business Comfort Plus:

  De flexibele en efficiënte bijstand voor kleine en grote ondernemingen

  De Business Comfort Plus-verzekering beschermt medewerkers zowel tijdens hun professionele verplaatsingen als privéreizen en kan uitgebreid worden voor familieleden die onder hetzelfde dak wonen.

  Voornaamste garanties

  1. een algemene reis- en medische bijstand voor alle medewerkers
  2. een wereldwijde bescherming
  3. oplossingen in geval van repatriëring
 • Business Premium:

  De flexibele en efficiënte bijstand voor kleine en grote ondernemingen

  De “Business Premium” formule verzekert zowel professionele als privéverplaatsingen en kan uitgebreid worden voor familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Deze formule werd speciaal ontwikkeld voor ondernemers voor wie tijd geld is.

  Voornaamste garanties

  1. een algemene reis- en medische bijstand voor alle medewerkers
  2. een wereldwijde bescherming
  3. oplossingen in geval van repatriëring

Voorwaarden van de Reis- en reisbijstand verzekeringen van Europ Assistance in

PDF :

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Reisverzekering Light

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Reisverzekering Smart

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Reisverzekering Sport

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Reisverzekering VIP

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Annulatieverzekering NOGO

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering City Trip

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering Snow

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering Europa

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering Wereld

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering Long Trip

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Annulatieverzekering NOGO City Trip

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Annulatieverzekering NOGO Car Holiday

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Annulatieverzekering NOGO Fly & Drive

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Annulatieverzekering NOGO All IN

Voorwaarden in pdf : Pechverhelping Drive Belgium

Voorwaarden in pdf : Pechverhelping Drive Belgium Plus

Voorwaarden in pdf : Pechverhelping Drive Across

Voorwaarden in pdf : Woningbijstand

Voorwaarden in pdf : Thuishulp Comfortlife

Voorwaarden in pdf : Thuishulp Comfortlife Tempo

Voorwaarden in pdf : Business Premium

Voorwaarden in pdf : Business Comfort Plus

Voorwaarden in pdf : Business Comfort

Voorwaarden in pdf : Business Flex

De volgende onderstaande reis- en reisbijstandsverzekeringen van Europ Assistance kunt u Direct Online Aanvragen :